Edistämme työkykyä ja pidennämme työuria

Etera tekee tiivistä yhteistyötä asiakasyritysten kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. Työhyvinvointipalvelut koetaan erittäin hyödyllisiksi. Ammatillisen kuntoutuksen tärkeys ja sen tuomat säästöt on huomattu yrityksissä. Eteran kuntoutujista takaisin työelämään palasi 76 prosenttia. Eterassa valmistaudutaan vuoden 2017 alusta voimaan tulevan eläkeuudistuksen tuomiin muutoksiin.

Vuonna 2015 suomalaisia siirtyi Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan työeläkkeelle kaikkiaan 74 000 henkilöä, lähes 4 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvu kohdistui vanhuuseläkkeisiin, jolle siirtyi lähes 55 000 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi alle 19 000 henkilöä. Määrä on hieman pienempi kuin edellisenä vuonna.

Suomalaiset jäivät työeläkkeelle vuonna 2015 keskimäärin 61,1-vuotiaana. Eläkkeellesiirtymisikä laski edellisvuodesta 0,1 vuotta. Eläkkeellesiirtymisiän kehitys vastaa likimain ennakkoarvioita.

Eteran vakuutettujen keskimääräinen vanhuuseläkkeellesiirtymisikä oli 63,9-vuotiaina (63,9 v.). Keskimäärin vakuutetut jäivät eläkkeelle 58,8-vuotiaina (59,0 v.).

Eläkeuudistus voimaan 2017

Eduskunta hyväksyi marraskuussa 2015 eläkeuudistusta koskevan lainsäädännön. Uudistus tulee voimaan vuoden 2017 alusta lukien. Tavoitteena on pidentää suomalaisten työuria ja vähentää näin julkisen talouden kestävyysvajetta. Uudistuksella halutaan myös turvata kaikille ikäluokille riittävät eläketasot ja varmistaa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus.

Eterassa valmistaudutaan eläkeuudistuksen tuomiin muutoksiin. Etera ottaa käyttöön uuden, alalla yhteisesti käytössä olevan, eläkekäsittelyjärjestelmän vuoden 2016 aikana.

Muutoksia sekä työntekijöiden että yrittäjien eläkkeisiin

Eläkeuudistuksen myötä eläkeikärajat nousevat vaiheittain, eläkettä karttuu yhtäläisesti eri ikäisille ja käyttöön tulee uusia eläkemuotoja. Vanhuuseläkeikää nostetaan vuoden 2017 jälkeen kolmella kuukaudella vuodessa, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Uudet ikärajat koskevat vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneitä. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikäraja kytketään elinajan kehitykseen.

Vanhuuseläkeikää nostetaan asteittain.

Eläkettä karttuu 17-vuotiaasta lähtien kaikenikäisille 1,5 prosenttia palkasta vuodessa. Yrittäjillä alaikäraja on 18 vuotta. Siirtymäajalla vuoden 2025 loppuun saakka eläkettä karttuu 53–62-vuotiaille 1,7 prosenttia palkasta vuodessa. Työeläkemaksua ei enää vähennetä eläkkeen perusteena olevasta palkasta.

Raskas ja pitkä työura voi antaa mahdollisuuden hakeutua eläkkeelle jo 63-vuotiaana. Työuraeläkettä voi hakea 38 vuoden työskentelyn jälkeen.

Osa-aikaeläke poistuu, ja tilalle tulee osittainen varhennettu vanhuuseläke. Se antaa mahdollisuuden nostaa osan eläkkeestä jo hieman ennen varsinaista vanhuuseläkeikää riippumatta siitä, jatkaako työntekoa vai ei. Vuonna 2017 vanhuuseläkettä voi nostaa osittaisena aikaisintaan 61-vuotiaana.

Jos jää eläkkeelle jo ennen vanhuuseläkeiän alarajaa, eläkkeestä vähennetään 0,4 prosenttia kuukaudessa. Lykkäyskorotus palkitsee työuran jatkamisesta yli vanhuuseläkeiän. Jos eläkettä ei ota maksuun heti vanhuuseläkeiän alarajalla, saa eläkkeeseensä 0,4 prosentin lykkäyskorotuksen jokaiselta kuukaudelta.

Lainmuutos koskee vuonna 2017 tai sen jälkeen myönnettyjä eläkkeitä.

Työhyvinvointitoiminnan sääntely

Finanssivalvonta teki vuonna 2015 työeläkevakuutusyhtiöiden harjoittamaa työhyvinvointitoimintaa koskevan tarkastuksen. Tarkastus osoitti työhyvinvointitoiminnan kirjon ja sääntelyn tarpeen. Toimintaa on tarkoitus yhdenmukaistaa Finanssivalvonnan ohjeilla.

Syksyllä antamassaan raportissa Finanssivalvonta totesi, että Etera on noudattanut Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa määrättyjä periaatteita ja että Eteran tekemä työhyvinvointityö on ollut laadukasta. Finanssivalvonnan uusi ohje ei merkittävästi muuta Eteran työhyvinvointitoiminnan laajuutta tai periaatteita.

Etera pitää hyvänä ja kannatettavana sitä, että työeläkevakuutusyhtiöiden työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävää toimintaa valvotaan ja ohjeistetaan. On tärkeää, että tätä toimintaa hoidetaan asianmukaisesti työeläkeyhtiöiden lakisääteisen tehtävän edellyttämällä tavalla.