Etera elää tässä ajassa

Eteran tavoitteena on olla työpaikka, jossa on osaavat ihmiset ja hyvä tehdä töitä. Hyödynnämme kokemuksen, rakennamme yhdessä tulevaisuutta ja teemme nykyhetkestä parhaan mahdollisen. Toimimme vastuullisesti ja tehokkaasti, ja olemme mukana asiakkaidemme arjessa. Olemme rohkeasti tätä päivää elävä työeläkeyhtiö.

Työilmapiiriä ja esimiestyötä tutkitaan säännöllisesti, ja toimintaa kehitetään aktiivisesti tulosten perusteella. Eteralaisilla on mahdollisuus hyödyntää ja kehittää osaamistaan. Monipuoliset ja vastuulliset työt tuovat haasteita ja oppimisen kokemuksia. Työtehtävissä menestymistä tuetaan myös koulutuksen avulla. Moniosaaminen on asia, johon panostetaan.

Hyvinvointi takaa tulokset

Työyhteisön toimivuutta ja työilmapiiriä tutkittiin syksyllä Great Place to Work -tutkimuksella. Etera-tason tulos oli samaa tasoa kuin edellisvuonna.

Tutkimukset auttavat kehittämään.

Myös työkyky- ja hyvinvointikysely tehtiin syksyllä, ja senkin kokonaistulos oli edellisvuotista, hyvää tasoa. Kyselyllä kartoitettiin eteralaisten työkykyä, terveyttä, henkisiä voimavaroja sekä elintapoja. Kyselyyn vastanneet saivat myös henkilökohtaisen työkyky- ja hyvinvointiraportin.

Tutkimusten tuloksia voidaan pitää erittäin hyvinä ottaen huomioon vuonna 2015 läpiviedyt toimitilamuutokset ja meneillään olevat perusjärjestelmien ja –prosessien uusimista koskevat kehittämishankkeet. Tulokset vaikuttavat myös siihen, miten esimerkiksi johtamista kehitetään jatkossa.

Esimiesten 360°-tutkimus toteutettiin huhtikuussa ja sen tulokset purettiin toukokuussa järjestetyssä esimiestyöpajassa. Esimiehet saivat näin työstään arvokasta palautetta niin alaisiltaan, kollegoiltaan kuin omalta esimieheltäänkin. Arvio annettiin esimiestyön eri osa-alueilta, kuten mm. suorituksen johtamisesta, valmentavasta johtamisesta ja osaamisen kehittämisestä.

Jokainen esimies teki työpajassa oman, henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, jonka toteuttamista seurattiin marraskuussa, osana lähijohtamisen valmennusohjelmaa. Tutkimuksen tuloksia tarkasteltiin myös yhtiötasolla ja ne vaikuttivat lähijohtamisen valmennusohjelman sisältöön. 360°-tutkimus tehdään jälleen keväällä 2016, jotta nähdään, miten johtaminen on Eterassa vuoden aikana kehittynyt.

Työkyvyn ylläpitoon ja edistämiseen liittyvä varhaisen tuen malli oli aktiivisessa käytössä, ja työkykykeskusteluja käytiin pitkin vuotta.

Tavoitteellista kehittämistä

Kaikki Eteran pääkonttorissa työskentelevät eteralaiset siirtyivät vuoden aikana työskentelemään uuteen monitilatyöympäristöön. Avoimen tilan lisäksi on vaihtuvia työpisteitä, hiljaisia tiloja, neuvottelutiloja, äänieristettyjä puhelinkoppeja ja alueita vapaaseen oleskeluun. Myös toimintatapoja uudistettiin. Tavoitteena on entistä tiiviimpi yhteistyö ja avoin vuorovaikutus läpi organisaation. Eteralaisia tuettiin muutoksessa mm. aktiivisella viestinnällä ja kokemusten esiin tuomisella.

Henkilöstöä kannustettiin hyödyntämään uusia tiloja monipuolisesti. Pelisääntötyöpajoissa pohdittiin yhteisiä toimintatapoja.

Eteralaisten työkykyä ja jaksamista tuettiin monin keinoin. Toimitilauudistuksen ohella keskeisiä teemoja olivat työmatkaliikkuminen, ruokailu ja ravinto sekä työssä jaksaminen. Teemat näkyivät vuoden mittaan erilaisina luentoina, infoina ja tempauksina. Eterassa järjestettiin myös muita tapahtumia, joilla edistettiin yhteishenkeä ja -toimintaa.

Alkuvuodesta tutkittiin eteralaisten työmatkaliikkumista. Etera-talon peruskorjauksen yhteydessä työmatkaliikkujat saivat uudet puku- ja suihkutilat. Keväällä Helsingin Seudun Liikenne HSL myönsi Eteralle Työpaikka, joka liikuttaa -sertifikaatin tunnustuksena viisaan liikkumisen edistämiseksi tehdystä työstä.

Henkilöstön kehittämisen painopisteet olivat lähijohtaminen ja moniosaaminen.

Hyvä työpaikka syntyy yhteistyöllä.

Esimiehet kävivät läpi lähijohtamisen valmennusohjelman. Moniosaamista edistettiin mm. osaamiskartoituksin ja kehityskeskustelumallia hiomalla. Osaamisen kehittämisen mittarit otettiin tulospalkitsemisen vakituiseksi osaksi.

Palkitseminen kannustaa

Eteran palkitsemispolitiikka johdetaan liiketoimintastrategiasta. Palkitsemispolitiikka määrittelee palkitsemistavat ja niiden perusteet. Kannustavuus työtehtävien hoitoon, osaamiseen ja uudistumiseen on palkitsemispolitiikan keskeisin tekijä.

Palkkoja ja palkkioita maksettiin henkilöstölle 14 miljoonaa euroa (16 milj. €). Eteran maksamat palkat ja palkkiot, päätöksentekojärjestys sekä palkitsemispolitiikan keskeiset periaatteet on kuvattu palkka- ja palkkioselvityksessä.

Vuonna 2015

  • Henkilöstökyselyt tukivat suunnittelua.
  • Kehittämisen painopisteet olivat lähijohtaminen ja moniosaaminen.
  • Työkykyä ja jaksamista tuettiin monin keinoin.
  • Toimitilauudistus antoi tilaa yhteistyölle ja avoimelle vuorovaikutukselle.