Henkilöstö lukuina

Henkilöstön määrä oli Eterassa keskimäärin 227. Henkilöstöstä 96 prosenttia oli vakituisessa työsuhteessa.

Naisten osuus henkilöstöstä oli 68 prosenttia, ja henkilöstön keski-ikä oli 46 vuotta.

Vuoden aikana eläköityi 7 henkilöä (7). Kaikkiaan henkilöstön määrä väheni vuoden aikana 23 henkilöllä (65). Uusia henkilöitä rekrytoitiin 22 (6). Vakituiseen työsuhteeseen heistä tuli 15 (5). Luvuissa ei ole mukana vuosilomasijaisuuksia eikä muita lyhyitä sijaisuuksia.

Valtaosa eteralaisista työskentelee pääkonttorissa Helsingissä. Aluetoimistoissa Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Oulussa työskentelee 15 henkilöä.

Työaikajoustot ja etätyö

Eterassa on käytössä joustavat työaikajärjestelyt. Päivittäisessä työajassa voi joustaa määritellyn työpäivän ja oman työaikasaldon mukaan.

Joustavan työn mahdollisuuksia ovat osa-aikaeläke, osittainen hoitovapaa, perhevapaat, osa-aikatyö, vuorotteluvapaa ja opintovapaa.

Etätyö on vakiinnuttanut Eterassa paikkansa. Vajaalla sadalla eteralaisella on etätyösopimus. Lisäksi yksittäisiä etätyöpäiviä tekevät monet eteralaiset.

Sairauspoissaoloihin vaikutetaan tukitoimin

Sairauspoissaolojen määrä laski hieman edellisvuodesta. Vuonna 2015 sairauspoissaoloja oli 7 työpäivää henkilöä kohden. Sairauspoissaolojen osuus vuosittaisesta työajasta oli edelleen 3 prosenttia.

Viimeisten viiden vuoden aikana sairauspoissaolojen määrä on pysynyt tasaisen pienenä. Työkyky- ja hyvinvointikyselyllä kartoitetaan säännöllisesti henkilöstön työkykyä, terveyttä, henkisiä voimavaroja sekä elintapoja.

Tuloksia hyödynnetään suunniteltaessa toimia henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Henkilöstön työkykyä tuetaan aktiivisesti esimerkiksi liikkumisen, ravinnon ja jaksamisen teemoilla. Hyvä esimiestyö on tärkeää, samoin riittävä tiedonkulku ja avoimuus. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on myös tiivistä.

Eterassa on ollut vuodesta 2009 lähtien käytössä varhaisen tuen malli.

 

Tietoja henkilöstöstä vuosina 2011–2015

2015 2014 2013 2012 2011
 Henkilöstö keskimäärin 227 252 288 290 284
 Vakituisten osuus, % 98 97 94 95 95
 Naisten osuus, % 68 72 72 73 73
 Vaihtuvuus, % 8 25 7 6 17
 Keski-ikä 46 46 45 45 45
 Sairauspoissaolot pv/hlö 7 9 8 10 8
 Koulutuspäivät 463 875 828 959 852
 Koulutuspäivät/hlö 2 3 3 3 3
 Eläkkeelle siirtyneet 7 7 6 7 5
 Uusista rekrytoiduista korkeakoulu- tai
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, %
55 100 47 47 49