Vakaat tuotot heiluvilta markkinoilta

Eteran sijoitukset tuottivat markkinaliikkeisiin nähden vakaasti. Eteran hajautettu salkku reagoi pörssin ääriliikkeisiin vähemmän kuin työeläkeala keskimäärin.

Eteralla oli vuoden 2015 lopussa sijoituksia 5 908 miljoonaa euroa. Sijoitukset tuottivat 3,7
prosenttia.

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 211 miljoonaa euroa. Sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 3,5 prosenttia ja kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto 2,8 prosenttia.

Vakaat tuotot

Sijoitusmarkkinoiden heilunta kasvoi vuoden aikana selvästi, mutta Eteran sijoitukset tuottivat markkinaliikkeisiin nähden vakaasti. Syksyn jälkeen Eteran sijoitustulos palautui kesän tasolle.

Tuottoa tuli tasaisesti eri tuotonlähteistä, mutta erityisesti pääomasijoitusten, lainojen ja kiinteistöjen tuottokehitys oli hyvää. Eteran hajautettu salkku reagoi pörssin ääriliikkeisiin vähemmän kuin työeläkeala keskimäärin.

Etsimme sijoituskohteita kotimaasta lyhyen tähtäimen taloussuhdanteesta riippumatta.

Sijoituksista 38 % on Suomessa

Etera jatkoi aktiivista sijoittamista Suomeen erityisesti kiinteistöjen ja yritysrahoituksen kautta. Vuoden lopussa Eteran sijoituksista 38 prosenttia oli sijoitettu kotimarkkinoille.

Sijoitusstrategian mukaisesti sijoituksia tehtiin ennen kaikkea reaalisijoituksiin ja sijoituslainoihin. Tämä näkyi sijoituksina kiinteistöihin, kiinteistölainoihin sekä infra- ja lainarahastoihin.

Listatuissa osakkeissa Etera jatkoi varovaista linjaa. Korkoriski pidettiin alhaisena, ja avointa valuuttakurssiriskiä vähennettiin loppuvuonna.

Etera kertoo läpinäkyvästi sijoitustensa tuottokehityksestä ja julkaisee sijoitustuottonsa kuukausittain verkkosivuillaan.

Korkosijoitukset

Korkomarkkinoilla vuosi alkoi voimakkaalla korkojen laskulla, ja Saksan kymmenen vuoden korko kävi huhtikuussa alle 0,1 prosentissa. Tämän jälkeen korko nousi lähes prosenttiin, mutta laski vuoden loppua kohden uudelleen päätyen noin 0,6 prosenttiin. Öljyn hinnanlasku aiheutti luottoriskipreemioiden levenemisen Yhdysvalloissa, mutta Euroopassa leveneminen oli maltillista ja tuotot jäivät vain lievästi negatiivisiksi.

Eteran korkosijoitukset tuottivat kokonaisuudessaan 2,0 prosenttia johdannaiset mukaan lukien. Johdannaiset paransivat korkosijoitusten tuottoa. Lainasaamisten tuotto oli 4,6 prosenttia. Joukkovelkakirjalainojen tuotto oli 2,2 prosenttia. Niistä julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat tuottivat 2,6 prosenttia ja muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat. Muiden rahoitusmarkkinavälineiden ja talletusten tuotto oli -0,7 prosenttia.

Osakesijoitukset

Euroopan osakemarkkinat tuottivat vajaat kymmenen prosenttia, kun taas Yhdysvalloissa tuotto jäi nollatasolle. Tosin dollarin vahvistuminen 11 prosentilla paransi eurosijoittajan tuottoa. Kehittyvien markkinoiden valuutat, osakkeet ja lainat olivat paineessa Kiina-huolien kasvaessa ja raaka-aineiden hintojen laskiessa.

Eteran osakesijoitusten tuotto johdannaisineen oli 6,4 prosenttia. Parhaiten, lähes 19 prosenttia, tuottivat kotimaiset listatut osakkeet. Noteeratut osakkeet tuottivat 2,3 prosenttia. Noteerattujen osakkeiden tuottoa heikensivät suojaavat osakejohdannaiset. Noteeraamattomien osakkeiden tuotto oli 6,4 prosenttia ja pääomasijoitusten tuotto 16,6 prosenttia.

Kiinteistösijoitukset

Alhainen korkotaso laski edelleen kiinteistösijoitusten tuottovaatimuksia. Etera myi yhden Töölönlahden toimistokiinteistöistään. Vuoden aikana aloitettiin useiden asuntokohteiden rakentaminen. Lisäksi Etera teki aiesopimuksen sijoittamisesta Triplan kauppakeskukseen Helsingin Keski-Pasilaan.

Kiinteistösijoitusten tuotto oli 4,2 prosenttia. Suorien kiinteistösijoitusten tuotto oli 4,3 prosenttia ja kiinteistörahastojen tuotto 3,8 prosenttia.

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten osalta aktiivinen manager-valinta tuotti tulosta, ja sijoitukset tuottivat selvästi indeksejään paremmin. Tämä korostui etenkin syksyn korjausliikkeen aikana.

Eteran muut sijoitukset tuottivat kokonaisuudessaan 3,0 prosenttia. Hedge-rahastosijoitusten tuotto oli 3,1 prosenttia ja hyödykesijoitusten tuotto -9,2 prosenttia. Muut sijoitukset tuottivat 3,2 prosenttia.

 

31.12.2015, käyvin arvoin Perusjakauma Riskijakauma Tuotto, % Volatili-teetti
Milj. € % Milj. € % % %
Korkosijoitukset 2 616,3 44,3 % 2 639,2 44,7 % 2,0 %  
Lainasaamiset 305,2 5,2 % 305,2 5,2 % 4.6 %
Joukkovelkakirjalainat 1 891,4 32,0 % 1 914,2 32,4 % 2,2 % 5,2 %
— Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 256,4 4,3 % 256,4 4,3 % 2,6 %
Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat 1 635,0 27,7 % 1 657,9 28,1 % 2,2 %
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 419,8 7,1 % 419,8 7,1 % -0,7 %
Osakesijoitukset 1 731,2 29,3 1 600,1 27,1 % 6,1 %  
Noteeratut osakkeet 1 206,7 20,4 % 1 075,6 18,2 % 2,6 % 13,9 %
Pääomasijoitukset 491,1 8,3 % 491,1 8,3 % 16,6 %
Noteeraamattomat osakkeet 33,3 0,6 % 33,3 0,6 % 6,4 %
Kiinteistösijoitukset 1 006,2 17,0 % 1 001,7 17,0 % 4,2 %  
Suorat kiinteistösijoitukset 708,3 12,0 % 708,3 12,0 % 4,3 %
Kiinteistösijoitusrahastot
ja yhteissijoitukset
298,0 5,0 % 293,4 5,0 % 3,8 %
Muut sijoitukset 554,7 9,4 % 554,7 9,4 % 3,0 %  
Hedge-rahastosijoitukset 226,8 3,8 % 226,8 3,8 % 3,1 % 5,3 %
Hyödykesijoitukset 9,3 0,2 % 9,3 0,2 % -9,2 %
Muut sijoitukset 318,6 5,4 % 318,6 5,4 % 3,2 %
Sijoitukset yhteensä 5 795,6 98,1 %
Johdannaisten vaikutus 112,8 1,9 %
Sijoitukset käyvin
arvoin yhteensä
5 908,4 100 % 5 908,4 100 % 3,7 % 3,0 %